An, Lê Đức, and Lại Huy Anh. 2018. “Đặc điểm địa hình Karst nhiệt đới Vịnh Hạ Long”. Vietnam Journal of Earth Sciences 28 (3):368-75. https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/3/11686.