Mai, Đặng, Vũ Văn Tích, and Nguyễn Thị Minh Thuyết. 2018. “Mô hình tuyến tính tổng quát của trường địa hóa thứ Sinh vùng quặng Chì kẽm Chợ Đồn”. Vietnam Journal of Earth Sciences 28 (3):359-62. https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/3/11684.