Thọ, Phạm Đình, Nguyễn Địch Dỹ, Đặng Văn Bát, and Đỗ Thị Tính. 2018. “Đặc điểm địa chất - Địa mạo bồn trũng Kainozoi Tuyên Quang”. Vietnam Journal of Earth Sciences 28 (3):321-28. https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/3/11678.