Tích, Vũ Văn. 2018. “Tiến hóa biến chất của Granulit phức hệ Kan Nack Và Quá trình tạo Núi Indosini”. Vietnam Journal of Earth Sciences 28 (3):241-52. https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/3/11668.