Thịnh, Võ. 2018. “Về lịch sử hình thành Và phát triển địa hình hệ thống đảo Ven bờ Việt Nam”. Science of the Earth 28 (2):210-14. https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11662.