Huệ, Trần Trọng, Nguyễn Đức Rỡi, and Lâm Thúy Hoàn. 2018. “Khảo sát về Khả năng ô nhiễm phóng Xạ vùng Ven biển tỉnh Nam Định”. Vietnam Journal of Earth Sciences 28 (2):97-101. https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11646.