Thành, Trần Thị Mỹ. 2018. “Xây dựng băng Gia tốc Dao động nền Lý thuyết bằng phương pháp hàm Green thực nghiệm”. Vietnam Journal of Earth Sciences 28 (1):61-65. https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/1/11571.