Khiển, Nguyễn Xuân, and Trần Tân Văn. 2007. “Công Viên địa chất - Di sản địa chất với mục Tiêu phát triển bền vững”. VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES 29 (3):284-87. https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/3/11543.