Hải, Hà Quang. 2007. “Biến động lòng sông Đồng Nam Do hoạt động Khai thác cát”. Vietnam Journal of Earth Sciences 29 (3):261-66. https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/3/11540.