Sơn, Võ Thanh, Lưu Việt Hùng, and Hoàng Thái Lan. 2007. “Ảnh hưởng của dòng điện ngược xích đạo Lên biến Thiên từ của thành phần thẳng đứng Z Trên lãnh thổ Việt Nam Và sự Liên Quan tới tầng điện Ly”. Vietnam Journal of Earth Sciences 29 (3):201-7. https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/3/11529.