Vấn, Vũ Văn, Trần Trọng Hòa, A. S. Borisenco, Ngô Thị Phượng, Trần Tuấn Anh, Trần Hồng Lam, Đặng Trung Thuận, and Phạm Thị Dung. 2007. “Quặng hóa vàng Tà Năng, đới cấu Trúc Đà Lạt: Điều kiện hình thành Và bối cảnh địa động lưc”. Vietnam Journal of Earth Sciences 29 (2):154-60. https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/2/11523.