An, Lê Đức, Lại Huy Anh, Uông Đình Khanh, Võ Thịnh, Tống Phúc Tuấn, and Nguyễn Ngọc Thanh. 2007. “Đánh Giá dự báo Tai biến trượt lở sườn vùng Phong Châu - Chí Viễn (huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng)”. Vietnam Journal of Earth Sciences 29 (2):97-103. https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/2/11516.