Trịnh, Phan Trọng. 2004. “Trả lời bài "về vấn đề nâng Tân Kiến tạo Và San bằng địa hình dãy Núi Con Voi”. Vietnam Journal of Earth Sciences 26 (3):287-88. https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/3/11490.