Nhuận, Mai Trọng, Nguyễn Thị Hồng Huế, Nguyễn Hải Hà, Đỗ Minh Đức, and Trần Đăng Quy. 2004. “Phân tích tác động của Tai biến xói lở đến đới Ven biển Phan Rí - Phan Thiết”. Vietnam Journal of Earth Sciences 26 (3):233-35. https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/3/11484.