Thoa, Nguyễn Thị Kim, Đặng Trần Huyên, B. B. EllWood, Lưu Thị Phương Lan, and Đoàn Nhật Trưởng. 2004. “Nghiên cứu Ranh giới Permi - Trias Trên các hệ tầng đá vôi vùng Đông Bắc Việt Nam bằng phương pháp cổ Sinh Và địa từ MSEC”. Vietnam Journal of Earth Sciences 26 (3):222-32. https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/3/11483.