Vũ, Nguyễn Đức, and Nguyễn Hoàng Sơn. 2004. “Tác động của Khí hậu đến Du lịch Sinh thái ở Thừa - Thiên Huế”. Vietnam Journal of Earth Sciences 26 (2):181-87. https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/2/11476.