Lập, Nguyễn Văn, and Tạ Thị Kim Oanh. 2004. “Môi trường trầm tích Pleistocen muộn - Holocen vùng Cà Mau”. Vietnam Journal of Earth Sciences 26 (2):170-80. https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/2/11475.