Minh, Lê Huy, Trần Thị Lan, and Phạm Thị Thu Hồng. 2004. “Bão từ Và bão điện Ly ngày 6-7/4/2000 Và ngày 31/3/2001 Quan sát được tại Phú Thụy”. Vietnam Journal of Earth Sciences 26 (2):122-35. https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/2/11470.