Sơn, Lê Tử. 2004. “Động đất Điện Biên Ms = 5,3 ngày 19-2-2001”. Vietnam Journal of Earth Sciences 26 (2):112-21. https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/2/11469.