Hải, Vy Quốc, Trần Đình Tô, and Dương Chí Công. 2004. “Xác định tọa độ tuyệt đối bằng GPS Trên WGS-84”. Vietnam Journal of Earth Sciences 26 (1):76-81. https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/1/11465.