Thành, Trần Thị Mỹ, Nguyễn Đình Xuyên, and Hoàng Trọng Phố. 2004. “Bản đồ Gia tốc Dao động nền Khu vực Việt Nam Và lân cận”. Vietnam Journal of Earth Sciences 26 (1):60-69. https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/1/11463.