An, Lê Đức. 2018. “Bàn về Quá trình trồi lộ đá biến chất của Dãy Con Voi”. Vietnam Journal of Earth Sciences 25 (1):93-95. https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/1/11455.