Bình, Nguyễn Văn. 2018. “Bước đầu Nghiên cứu Và phân Chia các vùng quặng nội Sinh ở Đông Bắc”. VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES 25 (1):86-92. https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/1/11453.