Niên, Bùi Ấn, and Trần Quốc Hùng. 2018. “Các xâm nhập Mafic - Siêu Mafic Mesozoi rìa bắc khối Nhô Kon Tum”. Vietnam Journal of Earth Sciences 25 (1):39-47. https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/1/11446.