Cầu, Nguyễn Trần, and Phạm Quang Vinh. 2003. “Khái niệm hệ thông Tin địa Lý (GIS) Trong Nghiên cứu địa Lý Và môi trường”. Vietnam Journal of Earth Sciences 25 (4):375-80. https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/4/11438.