Trường, Phạm Xuân. 2003. “Hình thành điểm dân Cư kiểu thành thị ở vùng Núi Biên giới phía bắc Việt Nam”. Vietnam Journal of Earth Sciences 25 (4):367-74. https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/4/11437.