Anh, Lại Huy, and Tống Phúc Tuấn. 2003. “Bước đầu Nghiên cứu cấu tạo trầm tích bở rời các sườn lồi - Lõm vùng đồi Núi thấp lưu vực Sông Cầu”. Vietnam Journal of Earth Sciences 25 (4):309-13. https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/4/11426.