Cư, Nguyễn Văn, and Lê Văn Công. 2003. “Áp dụng hệ thống Mô hình thủy văn Mô phỏng Quá trình mưa - dòng chảy lưu vực Sông Ba”. Vietnam Journal of Earth Sciences 25 (4):289-97. https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/4/11423.