Cánh, Trần. 2002. “Về phương pháp Mô hình hóa Trong Nghiên cứu địa động lực”. Vietnam Journal of Earth Sciences 24 (4):373-78. https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/4/11421.