Vấn, Vũ Văn, and Trần Hồng Lam. 2002. “Các đá Phun trào - xâm nhập J3-K1 Nam Trung Bộ Và nguồn gốc thành tạo của Chúng”. Science of the Earth 24 (4):302-30. https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/4/11415.