Triều, Cao Đình, and Phạm Huy Long. 2002. “Một số nét đặc trưng kiến tạo đứt gãy lãnh thổ Việt Nam”. Vietnam Journal of Earth Sciences 24 (3):261-72. https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/3/11405.