Thắng, Tạ Trọng, Vũ Văn Tích, and Lê Thị Thu Hương. 2002. “Tiến hóa địa động lực Mesozoi - Kainozoi Khu vực biến dạng từ vòm Bù Khạng đến vòm Sông Chảy”. Vietnam Journal of Earth Sciences 24 (2):129-37. https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/2/11387.