Thuận, Đinh Văn, Nguyễn Địch Dỹ, Đỗ Văn Tự, and Nguyễn Quang Mạnh. 2002. “Biến động các bãi triều cửa sông Và Dao động mực nước biển Ven đồng bằng Châu thổ Sông Hồng”. Vietnam Journal of Earth Sciences 24 (2):111-22. https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/2/11385.