Minh, Lê Huy, Lưu Việt Hùng, and Cao Đình Triều. 2002. “Sử dụng trường Vector Gradient Ngang cực đại Trong việc Minh giải từ Và trọng lực ở Việt Nam”. Vietnam Journal of Earth Sciences 24 (1):67-80. https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/1/11380.