Tài, Lê Xuân. 2002. “Đặc điểm Và sự phân bố của trầm tích đáy ở hệ đầm Phá Tam Giang - Cầu Hai”. Vietnam Journal of Earth Sciences 24 (1):10-15. https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/1/11373.