Bắc, Trịnh Việt, Đinh Văn Toàn, and Vũ Chí Hiếu. 2001. “Đánh Giá ảnh hưởng của các vụ nổ mìn công nghiệp bằng thiết bị địa chấn K2 tại Đồng Nai”. Vietnam Journal of Earth Sciences 23 (4):447-52. https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/4/11362.