Sơn, Phạm Quang, and Bùi Đức Việt. 2001. “Sử dụng ảnh vệ Tinh RADARSAT (SAR) Và GIS Trong Nghiên cứu ngập lụt Đồng bằng Huế - Quảng Trị”. Science of the Earth 23 (4):423-30. https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/4/11360.