Túc, Nguyễn Đăng, and Nguyễn Trọng Yêm. 2001. “Biên độ Và tốc độ dịch trượt của đới Sông Hồng Trong Kainozoi”. Vietnam Journal of Earth Sciences 23 (4):344-53. https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/4/11351.