Nghinh, Lê Thị, Nguyễn Ngọc, Phan Đông Pha, and Nguyễn Trọng Yêm. 2001. “Vài nét về lịch sử phát triển đồng bằng Tuy Hòa Trong Pleistocen giữa (?) - muộn - Holocen”. Vietnam Journal of Earth Sciences 23 (4):329-36. https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/4/11349.