Hòa, Trần Trọng, Ngô Thị Phượng, and Phan Lưu Anh. 2001. “Đặc điểm nhận dạng các tổ hợp Siêu Mafic ở Việt Nam”. Vietnam Journal of Earth Sciences 23 (4):289-99. https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/4/11345.