Hải, Đỗ Khắc. 2001. “Nghiên cứu khoáng vật vụn Và ý nghĩa thực tiễn của Nó”. VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES 23 (2):139-45. https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/2/11323.