Nghi, Trần, Mai Thanh Tân, Doãn Đình Lâm, La Thế Phúc, Đinh Xuân Thành, and Nguyễn Đình Nguyên. 2001. “Đặc điểm tướng đá - cổ địa Lý Trong Pliocen Đệ Tứ tại thềm lục địa Việt Nam”. Vietnam Journal of Earth Sciences 23 (2):105-16. https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/2/11319.