Lâm, Doãn Đình, and W. E. Boyd. 2001. “Một số dẫn liệu về mực nước biển Trong Pleistocen muộn - Holocen vùng Hạ Long Và Ninh Bình”. Vietnam Journal of Earth Sciences 23 (1):86-91. https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/1/11316.