Lài, Lê Thị, H. Below, J. Eidam, J. Kasbohm, and A. Kramer. 2001. “Nghiên cứu địa Y học môi trường ở làng nghề Cơ Khí Nam Giang tỉnh Nam Định”. Vietnam Journal of Earth Sciences 23 (1):82-85. https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/1/11315.