Thắng, Trần Tất, and Trần Tuấn Anh. 2000. “Những dấu hiệu về tướng Granulit Trong đới Sông Hồng”. Vietnam Journal of Earth Sciences 22 (4):410-19. https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11301.