Toàn, Đinh Văn, Y. Ben Tsai, Hsin Hung Wu, Trịnh Việt Bắc, Nguyễn Trọng Yêm, and Phan Thị Kim Văn. 2000. “Bước đầu phân tích tài liệu động đất Ghi bằng mạng máy K2 dọc đới Sông Hồng (1997-1999)”. Vietnam Journal of Earth Sciences 22 (4):361-71. https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11296.