Sơn, Lê Tử. 2000. “Cơ cấu chấn Tiêu động đất Tạ Khoa, Lai Châu Và Mường Luân vùng Tây Bắc Việt Nam”. Vietnam Journal of Earth Sciences 22 (4):355-60. https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11295.