Xuyên, Nguyễn Đình, Phạm Quang Hùng, Phạm Đình Nguyên, Lê Tử Sơn, and Trần Thị Mỹ Thành. 2000. “Một số đặc trưng địa chấn của đới đứt gãy Sông Hồng”. Vietnam Journal of Earth Sciences 22 (4):258-65. https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11258.