Hảo, Trương Quang, Phạm Văn Trì, and N. G. KLEIMENOVA. 2000. “Nhiễu loạn từ quyển - điện Ly Vĩ độ thấp Trong bão từ mạnh ngày 13-3-1989 Theo số liệu Quan sát ở đài Phú Thụy - Hà Nội”. Vietnam Journal of Earth Sciences 22 (3):237-40. https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/3/11254.