Khanh, Trần Viết. 2000. “Địa hình Và khoáng hóa thiếc Sa khoáng vùng Đông Bắc Tam Đảo”. VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES 22 (2):156-60. https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/2/11226.